Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie objętym niniejszą Polityką jest Małgorzata Janusz-Radomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-004-22-86, REGON 070030392, e-mail: biuro@hasmed.pl, fax. 33 812 31 79, tel. 33 812 29 64 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik, formularz kontaktowy na stronie (ADO).
 2. Przeglądanie strony internetowej https://hasmed.pl/i kanałów społecznościowych Has-Med jest możliwe bez podawania ADO danych osobowych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt B. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się do Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Strony internetowe objęte niniejszą Polityką prywatności: https://hasmed.pl/, https://hurhasmed.pl/, https://sklep.hasmed.pl/. Niniejszą Politykę prywatności stosuje się odpowiednio do kanałów społecznościowych ADO określonych w niniejszej Polityce.

DANE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Strona internetowa gromadzi szereg ogólnych informacji w razie wywołania automatycznego lub przez Użytkownika. Informacje takie są przechowywane jako tzw. logi serwera. Dotyczyć to może takich danych, jak: rodzaje przeglądarek internetowych i ich wersje, system operacyjny używany do wywołania Strony internetowej, adresy stron, z których następujące odesłanie do Strony internetowej, podstrony Strony internetowej, data i czas otwarcia Strony internetowej, adres IP, dane dostawcy Internetu. Dane te nie służą do budowania indywidualnego profilu Użytkownika. Dane te służą prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości Strony internetowej.
 2. Dane te mogą podlegać również zanonimizowanej analizie statystycznej np. w celu zwiększenia ochrony danych Użytkownika. Anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych. ADO gromadzić może i przetwarzać także inne dane osobowe Użytkowników, o czym mowa w puncie C poniżej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe podane mogą być przez Użytkownika w związku z zakupami poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: https://hasmed.pl/ (w tym na potrzeby rejestracji konta Użytkownika) lub serwisem urządzeń przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między ADO a Użytkownikiem, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po wykonaniu umowy dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (np. w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , a także w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych (tj. w celu poprawy jakości produktów i usług, zarządzania relacjami z użytkownikami, a także dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez i przeciwko administratorowi, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane nadto w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane w formularzu kontaktowym lub poprzez chat. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH, KONTAKT Z ADO

 1. Strona internetowa umożliwia kontakt z ADO. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z ADO pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego/chatu, przekazane tą drogą dane osobowe są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika ADO, są przechowywane w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą i udzielenia jej odpowiedzi (w tym przesłanie oferty).
 2. Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem dostawcom usług tele-/informatycznych na rzecz ADO, podmiotom zapewniającym dostawę towarów nabywanych poprzez sklep internetowy (w tym także dostawcom usług przetwarzania płatności), bankom i usługodawcom.

CZAS PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących ADO i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do odwołania tej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących ADO i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. ADO przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. ADO w razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

PRAWO DO UDZIELENIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO DO SPROSTOWANIA

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

PRAWO SPRZECIWU

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies. Są to dane informatyczne (np. pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Plik cookie zawiera tzw. unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika (np. przygotowania bardziej przyjaznej dla Użytkownika oferty) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszczać może umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

WTYCZKI ZINTEGROWANE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ

Przy każdym wywołaniu Strony internetowej sklepu internetowego (https://hasmed.pl/), poprzez link lub właściwą zakładkę, przeglądarka internetowa Użytkownika automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę. W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę Strony internetowej odwiedził Użytkownik. Zewnętrzne komponenty zintegrowane ze Stroną internetową należą do: Facebook, YouTube oraz Google+

KOMENTOWANIE

 1. Strona internetowa nie umożliwia Użytkownikom możliwości dodawania indywidualnych komentarzy ogólnie dostępnych na Stronie internetowej bądź dokonywania przez nią oceny produktów czy usług.
 2. Funkcjonalności kanałów społecznościowych wykorzystywanych przez ADO, o których mowa powyżej, umożliwiają Użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy. Komentarze umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych treści na stronie, które nie mogą jednak naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych innych użytkowników oraz danych osobowych. Komentarze są przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i użytkowniku (imię/nazwisko/pseudonim/zdjęcia publikowanego przez użytkownika w ramach jego konta). Ponadto rejestrowany i przechowywany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych ze względów bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych a nadto gdy dochodzi do naruszenia praw innych użytkowników, w tym poprzez publikację nielegalnych treści.
 3. Administrator kanału społecznościowego może posiadać uprawnienia do usuwania treści naruszających przepisy prawa i dobra osobiste innych użytkowników, w tym poprzez publikację nielegalnych treści. Administrator nie jest jednak w stanie śledzić ruchu na stronie w czasie rzeczywistym. W związku z tym każdy użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie treści publikuje.
 4. Użytkownicy we własnym zakresie powinni zapoznać się z politykami prywatności kanałów społecznościowych, o którym mowa powyżej.
Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
Napisz